* HIDDEN_ACCESSIBILITY_TITLE *

Podmienky

POUŽÍVANÍM TEJTO LOKALITY VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S UVEDENÝMI PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI, TÚTO LOKALITU NEPOUŽÍVAJTE.

Táto lokalita je prepojená na iné lokality, ktoré sú tiež prevádzkované spoločnosťami skupiny Toshiba. Na používanie prepojených lokalít sa vzťahujú podmienky týchto lokalít. V prípade, že sú tieto podmienky v rozpore s podmienkami prepojenej lokality, používanie prepojenej lokality sa bude riadiť podmienkami danej prepojenej lokality.

Obsah lokality
Materiály sprístupnené na tejto lokalite (vrátane materiálov na prepojených lokalitách, ktoré sú priamo alebo nepriamo prístupné z tejto lokality) sa poskytujú „tak, ako sú“, bez akýchkoľvek vyjadrených alebo implicitných záruk, vrátane, ale nie výhradne, akýchkoľvek implicitných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, zákonného titulu alebo neporušenia cudzích práv. Nezaručujeme, že materiály nebudú obsahovať chyby a vírusy a že ich obsah nebude hanlivý, urážlivý alebo inak škodlivý. Všetky náklady na nevyhnutný servis, opravy alebo nápravu znášate vy. Táto lokalita môže zahŕňať aj publikácie obsahujúce technické nepresnosti alebo typografické chyby, ktoré sa v prípade ich zistenia opravujú výhradne na základe uváženia spoločnosti Toshiba. V informáciách obsiahnutých v tlačených verziách týchto publikácií sa okrem toho občas vykonávajú určité zmeny. Časový odstup medzi vykonaním týchto opráv a zmien a ich zahrnutím do obsahu tejto lokality nebýva presne určený.

Prepojenia na lokality iných subjektov
Nezodpovedáme za údržbu materiálov, ku ktorým je možné získať prístup na prepojených lokalitách, a nezodpovedáme ani za ich obsah. Odkaz na prepojenú lokalitu alebo na konkrétny produkt alebo službu iného subjektu neznamená ani neimplikuje súhlas a schválenie z našej strany. Všetky riziká súvisiace s používaním týchto produktov a služieb znášate vy.

Zodpovednosť
Naša spoločnosť, partneri, personál, agenti alebo dodávatelia za žiadnych okolností nenesú zodpovednosť za akékoľvek škody, vrátane, ale nie výhradne, priamych, nepriamych, náhodných, zvláštnych, trestných, následných alebo iných škôd (vrátane, okrem iného, ušlých ziskov, ušlých výnosov alebo podobných hospodárskych škôd) na základe zmluvy, úmyselného porušenia zákona alebo z iného dôvodu, vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používania materiálov dostupných na tejto lokalite alebo na ľubovoľnej prepojenej lokalite, a to ani v prípade, že sme boli na túto možnosť upozornení, ani za žiadne nároky na náhradu uplatňované iným subjektom.

Osobné použitie a práva duševného vlastníctva
Súhlasíte s tým, že túto lokalitu budete používať len na zákonom povolené účely. Môžete si prevziať jednu kópiu informácií z tejto lokality, uložiť ju na jeden počítač a používať ju len pre svoje osobné, nekomerčné a interné potreby. Materiály chránené autorským a vlastníckym právom, ktoré sú dostupné na tejto lokalite, nie je možné kopírovať, používať, upravovať, prenášať, distribuovať, spätne analyzovať ani žiadnym iným spôsobom využívať, ak na to nemáte výslovné povolenie príslušných vlastníkov. Používanie softvéru, ktorý je na lokalite k dispozícii na prevzatie, sa riadi podmienkami príslušnej licenčnej zmluvy pripojenej alebo začlenenej do softvéru. Všetky ochranné známky, značky služieb a obchodné názvy sú známkami príslušných vlastníkov a ich neoprávnené používanie je prísne zakázané.

Odškodnenie
Súhlasíte, že v prípade vzniku akýchkoľvek nárokov, strát, záväzkov, škôd a nákladov (vrátane právnych poplatkov) vyplývajúcich z používania tejto lokality zbavujete nás a našich partnerov zodpovednosti.

Územná platnosť
Táto lokalita obsahuje zoznamy veľkého množstva produktov spoločnosti Toshiba, a preto môže obsahovať odkazy alebo krížové odkazy na určité produkty alebo služby, ktoré nemusia byť v danej krajine (ihneď) k dispozícii. Z takýchto odkazov nevyplýva, že spoločnosť Toshiba uvažuje o uvedení týchto produktov alebo služieb na trh v danej krajine.

Všeobecné podmienky
Tieto podmienky sa riadia v súlade so zákonmi platnými v Anglicku. Spoločnosť Toshiba si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, odstrániť alebo upraviť tieto podmienky používania s upozornením alebo bez predchádzajúceho upozornenia.